SCIA Engineer - Typy zaťaženia

Typy zaťaženia dostupné v projekte závisia od typu projektu (2D, 3D a pod.) a na nastavenej funkcionalite. Počet možných typov zaťaženia je veľký. V tomto článku preberieme požadované deformácie určitého miesta na konštrukcii.

Posun podpery

Uzol konštrukcie môže byť zaťažený predpísaným premiestnením. V takom prípade užívateľ definuje smer a veľkosť známeho premiestnenia. Parametre sú tieto:

 • Meno
  Meno použité pre identifikáciu entity.
 • Smer
  Určuje smer, v ktorom podpera „sadne“.
 • Referencia
  Absolútne: Hodnota (pozri ďalej) sa zadá absolútnou hodnotou vztiahnutou k začiatku globálneho súradnicového systému.
  Relatívne: Hodnota (pozri ďalej) sa zadá relatívnou hodnotou vztiahnutou k polohe podpery
  .
 • Hodnota U
  Definuje hodnotu, o ktorú sa podpera posunie.
 • Systém
  Smer je vždy definovaný v lokálnom súradnicovom systéme podpery (informatívne).

SCIA Engineer Load Styles 
Posun podpery je možné zadávať IBA v prípade pevných podpier. Nie je možné ho použiť pre pružné a nelineárne podpery.

Príklad

Príklad demonštruje rozdiel medzi absolútnou a relatívnou referenciou.
Predpokladajme jednoduchý trojpoľový rám s podperami podľa obrázka.

SCIA Engineer Load Styles 
Máme dva identické rámy, na ľavom je zadaný absolútny posun podpery, na pravom relatívny posun. Globálna súradnica Z spodnej podpery sa rovná nule, t.j. podpery sú umiestnené v globálnej rovine XY.
Posun je predpísaný podpere uprostred rozpätia stredného poľa.

Na ráme vľavo  je posun zadaný nasledovne:

SCIA Engineer Load Styles

Na ráme vpravo potom takto:

SCIA Engineer Load Styles

Rozdiel medzi absolútnou a relatívnou referenciou je zrejmý z posledného obrázka (výška rámu je 4 metre).

SCIA Engineer Load Styles

Posun bodu prúta

Bod na konštrukcii môže byť zaťažený predpísaným premiestnením. Premiestnenie znamená, že prút je v zadanom bode "roztrhnutý" a jedna časť prúta je zdvihnutá hore a druhá je stlačená nadol. Vnesené zaťaženie je zrejmé z priloženého obrázka. Zadaná veľkosť je rovná vzdialenosti "odtrhnutých" koncov prúta.

SCIA Engineer Load Styles SCIA Engineer Load Styles


Pootočenie podpery

Uzol konštrukcie môže byť zaťažený predpísaným pootočením. V takom prípade užívateľ definuje smer a veľkosť známeho pootočenia..

SCIA Engineer Load Styles

Pootočenie podpery nie je možné definovať u pružných a nelineárnych podpier.

Natočenie bodu prúta

Bod na konštrukcii môže byť zaťažený predpísaným pootočením. Pootočenie znamená, že prút  je v danom bode "zlomený" a obe časti sú ohnuté. Vnesené zaťaženie je zrejmé z priloženého obrázka. Zadaná veľkosť sa rovná uhlu dotyčníc vedených v koncovom bode na jednotlivých častiach "zlomeného" prúta.

SCIA Engineer Load Styles SCIA Engineer Load Styles