Využitie modifikátorov modelu na výpočet fáz výstavby

Modifikátory modelu, absencia a jednoduché modelovanie fáz výstavby

V bežnej praxi sa môže stať, že určité časti konštrukcie nepôsobia vždy počas celého procesu výstavby alebo vo všetkých situáciách počas životnosti stavby. Príkladom môže byť betón, ktorý neprenáša žiadne zaťaženie alebo niektoré prvky zavetrovania nemusia byť v počiatočných fázach výstavby inštalované a pod. Iným prípadom sú murované steny, ktoré nedokážu prenášať vodorovné zaťaženie pri zemetrasení. Podobných situácií by sme však našli v každodennej praxi oveľa viac.
Preto sa ponúka otázka: ako takéto prípady zohľadniť vo výpočtových modeloch?

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Obr. 1: Modifikátory modelu sa aktivujú v Nastavenia projektu

Jedným z riešení, ktoré SCIA Engineer ponúka sú tzv. Modifikátory modelu. Existujú dva typy, ktoré je možné aplikovať na 1D aj 2D dielce a na podpory: 

  • „Absencia“, ktoré vylúči daný prvok z výpočtu
  • „Modifikátory tuhosti“, ktoré sú užívateľom zadané koeficienty na úpravu tuhostných parametrov jednotlivých prvkov v konštrukcii.

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project? 
Obr. 2: Modifikátory modelu zahŕňajú absenciu dielcov (1D aj 2D) a podpor a úpravu parametrov tuhosti (1D a 2D)

Špecifikom Modifikátorov tuhosti je to, že sú priradené konkrétnemu zaťažovaciemu stavu. To umožňuje vytvárať také modifikácie (úpravy) modelu (zadanie absencií či úpravu tuhostí), ktoré sa prejavia len v určitých zaťažovacích stavoch. Napríklad, murovanú stenu je možné „vylúčiť“ (absentovať) v zaťažovacích stavoch s vodorovným zaťažením od zemetrasenia, a tak preniesť príslušné zaťaženie do šmykových stien. Zároveň však murované steny normálne prenášajú zvislé gravitačné zaťaženia (vlastnú ťažobu, stále a premenné zaťaženia).

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Obr. 3: Modifikátory modelu je možné priradiť jednému alebo niekoľkým zaťažovacím stavom

Zaujímavý prípad využitia modifikátorov modelu je možné odvodiť pre absencie. Skutočnosť, že určitá časť konštrukcie v určitých zaťažovacích stavoch „zmizne“ naznačuje, že túto vlastnosť možno efektívne využiť na modelovanie a výpočet fáz výstavby. Jeden alebo niekoľko zaťažovacích stavov je možné priradiť jednotlivým fázam výstavby. Potom je možné cez modifikátory modelu (absencia) definovať, ktoré prvky v každej čiastkovej fáze výstavby pôsobia a ktoré chýbajú (absentujú). 

Pre podrobný príklad takéhoto využitia modifikátorov modelu sa pozrite na náš webinár