3D výsledky - premiestnenia a napätia

SCIA Engineer 14.0 prináša nový spôsob prezentácie vypočítaných výsledkov: 3D!

Premiestnenie a napätie je možné teraz zobraziť na 3D povrchu stĺpov a nosníkov. Navyše možno výsledky premietať na pôvodný (nedeformovaný) alebo konečný (deformovaný) tvar konštrukcie. Vďaka tomu získavate lepší náhľad na celkové správanie sa konštrukcie.

3D výsledky nájdete v strome Výsledky:

 

 

3D premiestnenie

Dostupné hodnoty sú:

  • ux, uy, uz: premiestnenie vlákien, v lokálnom súradnicovom systéme prvku
  • φx, φy, φz: pootočenie vlákien, v lokálnom súradnicovom systéme prvku
  • Uglobál: výsledné premiestnenie vlákien, t.j.  Uglobál = √(ux²+uy²+uz²)

 

3D napätie

Dostupné hodnoty sú:

  • σx: normálové napätie kolmé k rovine prierezu
  • τxy, τxz: kolmé šmykové napätia, v hlavných osiach prierezu, spôsobené silami Vy, Vz a Mx
  • τxs = √(τxy² + τxz²)

Tieto 3D výsledky je možné zobraziť na pôvodnej konštrukcii alebo na konštrukcii deformovanej (od daného zaťaženia).

Keď je zvolená deformovaná konštrukcia, je potrebné (okrem obálkovej kombinácie alebo skupiny výsledkov) vybrať aj typ deformácie prvku:

  • Pre maximum prvku: Povrch sa vykreslí tak, ako sa deformuje od kombinácie zaťaženia, ktorá spôsobuje extrémnu hodnotu zvolenej veličiny na prvku. Vyhodnotenie teda prebieha pre každý prvok samostatne! Na každom prvku môže byť extrém vyvolaný inou kritickou kombináciou a preto sa v uzloch môžu objaviť nespojitosti.
  • Pre globálne maximum: Povrch sa vykreslí tak, ako sa deformuje od kombinácie zaťaženia, ktorá spôsobuje extrémnu hodnotu zvolenej veličiny na celej konštrukcii. Vyhodnotenie sa preto vykonáva pre jedinú kritickú kombináciu a zobrazené deformácie sú spojité.

 

 
 

Poznámka:
3D výsledky sú teraz k dispozícii na 1D prvkoch. SCIA Engineer 14.1 umožní využívať túto funkciu aj na 2D prvkoch.