Ako aplikovať nadpodperovú redukciu šmykovej sily a ohybového momentu u rebier uložených na stene.

SCIA Engineer Concrete ribsČastým prvkom používaným pre podopretie stropov budov sú železobetónové rebrá. Pri navrhovaní železobetónových nosníkov (rebier) SCIA Engineer automaticky detekuje podpery a príslušným spôsobom redukuje vnútorné sily v koncoch nosníka. Pre štandardné podpery je šírka podpery jedným zo vstupných parametrov. Ak je nosník podopretý stĺpom, SCIA Engineer rozpozná tvar prierezu stĺpa a nastaví šírku podopretia automaticky.
 
Ak je však nosník uložený na stenu, čo je veľmi bežný prípad, stena nie je automaticky rozpoznaná ako podpera a k redukcii vnútorných síl nedôjde. 
 
V tomto článku nájdete jednoduchý trik, ktorý Vám dovolí zadať na koncoch nosníka podpery a tak využiť redukciu koncových vnútorných síl.
 
Predpokladajme napríklad železobetónovú stenu s hrúbkou d = 20 cm a výškou h = 3 m. Tuhosť meter širokého pásu tejto steny je potom Cz = (1m * d) x Ec / h = (1 * 0,2) x 30,000 / 3 = 2,000 MN/m.
Ak nastavíme tuhosť podpery na tisícinu tejto hodnoty, sme s hodnotou 2 MN/m na bezpečnej strane. Môžete však zadať aj výrazne menšiu hodnotu, napr. 0,001 MN/m. Tým získate veľmi mäkkú podperu, ktorá neovplyvní správanie konštrukcie.

SCIA Engineer Concrete ribs

Šírku podpery nastavíme rovno šírke steny.

A teraz môžeme aktivovať redukciu šmykových síl a prípadne tiež redukciu ohybových momentov a navrhnúť a posúdiť daný nosník (rebro dosky). Redukcia sa zapína v dialógu nastavenia pre betón.

SCIA Engineer Concrete ribs   SCIA Engineer Concrete ribs

Nasledujúce obrázky ukazujú rozdiel v hodnote VEd (návrhová hodnota šmykovej sily) - vľavo bez fiktívnej podpery a teda bez redukcie a vpravo s fiktívnou podperou, teda s redukciou.

SCIA Engineer Concrete ribs