Podlažia v SCIA Engineer

Výsledky pre podlažia

Podlažia v SCIA Engineer sú nástrojom pre lepšiu "vertikálnu" orientáciu v projekte. Sú definované samostatnými úrovňami. Každá úroveň je určená svojím menom, výškou, výberom atď.

Správca podlaží je umiestnený v strome „Čiarový raster a podlažia“:

 
 
Dialóg Správca podlaží obsahuje jednoduchý raster s náhľadom, ktorý sa aktualizuje automaticky s vyplňovaním tabuľky:


 

Od verzie SCIA Engineer 2013 sú k dispozícii podrobné výsledky pre podlažia. Tie ponúkajú výsledky vo všetkých prvkoch podopretia a umožňujú jednoduchý výber prvkov v jednotlivých podlažiach. Výsledky pre steny a stĺpy možno zobraziť naraz.

Funkciu nájdete v strome „Výsledky“.K dispozícii sú 2 typy výsledkov:

  • Vnútorné sily v prvkoch podopretia
  • Výsledné sily

Pre výsledné sily možno zvoliť umiestnenie:

  • Podľa prvku: vypočíta výsledné sily pre každý prvok podopretia samostatne
  • Podľa podlaží: vypočíta výsledné sily pre každé podlažie naraz - skombinuje 1D a 2D prvky

 

Poznámky:

  • Podlažia sú prepojené s funkciou Aktivita, čo znamená, že jednotlivé podlažia môžete zobrazovať oddelene.
  • Podlažia sa tiež využívajú pri seizmických výpočtoch (viď manuál seizmická analýza budov).
  • Pre prácu s podlažiami je potreba mať modul esa.06 a projekt musí byť definovaný v režime XYZ.