SCIA Engineer: Pokročilé používanie tabuľkového zadávania

Súčasné premenovanie niekoľkých prvkov

Tabuľkové zadávanie umožňuje premenovanie zadaných prvkov. Ak v tabuľke vyberiete niekoľko prvkov naraz, všetky sa automaticky premenujú a prečíslujú (mená jednotlivých prvkov zostanú jedinečné).

Príklad:
V tabuľke je vybraná skupina mien (na záložke s 1D prvkami). Do násobného editačného políčka napíšte nové meno prvej z vybraných entít. V našom príklade sme použili meno "bbb_12". Všetky vybrané entity sa premenovali. Prvá z nich dostala meno "bbb_12", druhá "bbb_13" atď.

 

Zaokrúhlenie hodnôt pomocou tabuľkového zadávania

Po načítaní konštrukcie do SCIA Engineer z inej aplikácie sa často stáva, že načítané súradnice vrcholov prvkov sú "nepresné". Lepšie povedané, súradnice obsahujú príliš veľa desatinných miest, z čoho pramení táto nepresnosť - viď obrázok.
 
 
To môže spôsobovať problémy pri následnej manipulácii s modelom.
Vďaka tabuľkovému zadávaniu môžete požadované hodnoty skopírovať do schránky Windows. Následne ich môžete vložiť do Vášho obľúbeného tabuľkového procesora (napr. MS Excel) a tam hodnoty ľahko zaokrúhlite. Zaokrúhlené hodnoty potom rovnakým spôsobom (cez schránku Windows) prekopírujete späť do tabuľkového zadávania v SCIA Engineer.
Viď príklad na nasledujúcich obrázkoch:

 1. Načítaná konštrukcia obsahuje "nepresnosti" v súradniciach X a Y.
 2. Obsah skopírujeme a vložíme do MS Excel.
 3. Zaokrúhlime
  Funkcia pre zaokrúhlenie umožňuje zadať požadovaný počet desatinných miest (napr. v MS Excel je to funkcia Zaokrúhliť).
 4. Upravené hodnoty skopírujeme späť do tabuľkového zadávania. Teraz máme súradnice zaokrúhlené a s danou geometriou sa lepšie pracuje.

 

Použitie jednoduchých matematických operácií v tabuľkovom zadávaní

Číselné hodnoty je možné v tabuľkovom zadávaní tiež upravovať pomocou jednoduchých matematických vzorcov. Zadané čísla je možné násobiť, deliť, sčítať a odčítať. Zadávacie políčko podporuje jednoduchú syntax, napr. +3 znamená, že k vybranej hodnote sa pripočíta hodnota 3.

Túto schopnosť je možné využiť napr. pre jednoduché zväčšenie zaťaženia pôsobiaceho na konštrukciu.

 

Príklad:

 1. Potrebujeme zväčšiť všetky zaťaženia v zaťažovacom stave LC-6 o 50 kN.
 2. V tabuľkovom zadávaní vyberieme všetky bunky s hodnotou sily F.
 3. Do násobného editačného políčka napíšeme "-50" (hodnota zaťaženia je záporná, preto pre zväčšenie jej absolútnej hodnoty musíme zadať záporné číslo).
 4. Akciu potvrdíme tlačidlom Aplikuj. Nové hodnoty sú ihneď vypočítané a všetky sily sa zväčšili (-650 kN -> -700 kN).

 

Výber (zvýraznenie) prvkov podľa určitej vlastnosti

Všetky prvky majúce spoločnú vlastnosť (napr. rovnaký prierez) je možné vybrať jediným kliknutím myšou. Táto funkcia je podobná filtrovaniu podľa určitej vlastnosti v okne vlastností (ikona s lievikom).
Ako vybrať prvky s rovnakým prierezom:

 1.  Otvorte záložku s 1D prvkami.
 2. Kliknite na bunku s požadovaným prierezom.
 3. Na nástrojovej lište kliknite na tlačidlo Vybrať podľa vlastnosti v bunke.
 4. Všetky prvky s rovnakým prierezom sú vybrané (zvýraznené) ako v modeli (v grafickom okne), tak v tabuľkovom zadávaní.

 

Aktivita podľa hladín v tabuľkovom zadávaní (záložka Hladiny)

Záložka s hladinami je užitočným pomocníkom pri práci s aktivitou modelu podľa hladín. Aktivitu je možné nastavovať priamo tu. Nastavenie aktivity hladín je stále viditeľné a užívateľ tak nemusí pri každej zmene znova otvárať správcu hladín.

 

Viac informácií o tabuľkovom zadávaní nájdete v Pomocníkovi v kapitole Základy / Vzhľad a ovládanie programu / Užívateľské rozhranie / Tabuľkový vstup.