SCIA Engineer: Ako fungujú jednotlivé typy zaťažovacích panelov ?

Panely (nazývané aj zaťažovacie panely) sú entity, ktoré nie sú vo výpočte samy o sebe uvažované. Ich tuhosť teda nie je pri výpočte zohľadnená. Ich funkciou je rozniesť aplikované zaťaženie na nosné prvky, ktoré panel podopierajú. Panel môže pôsobiace zaťaženie prenášať do (i) uzlov (rohov), (ii) hrán (napr. okrajov otvorov), alebo (iii) nosníkov umiestnených v rovine panelu (nosníky podopierajúce panel).

Pôsobiace zaťaženie sa môže roznášať v jednom alebo v dvoch smeroch podľa nastavenia zvoleného užívateľom.

Zaťaženie do uzlov panelu

Panel tohto typu prenáša pôsobiace zaťaženie do všetkých, alebo len do vybraných uzlov (rohy) panelu. Zaťaženie je generované len v podopretých uzloch. Súčet zaťaženia sa prenáša do uzlov podľa dĺžky hrán vstupujúcich alebo vystupujúcich z každého uzla. Užívateľ môže nastaviť váhu pre jednotlivé uzly alebo niektoré z nich môže z prenosu zaťaženia vylúčiť.

Je možné zobraziť podpery panelov. Na paneli je možné použiť všetky typy zaťaženia. Panel je dostupný vo všetkých typoch projektov - Rám, Rošt, Všeobecný atď.

SCIA Engineer Load Panels

Zaťaženie do okrajov panelu

Panel tohto typu prenáša pôsobiace zaťaženie do všetkých, alebo len len do vybraných okrajov panelu. Zaťaženie je generované len v podopretých uzloch. Súčet zaťaženia sa prenáša do hrán v pomere ich dĺžok. Užívateľ môže nastaviť váhu pre jednotlivé hrany alebo niektoré z nich môže z prenosu zaťaženia vylúčiť.

Podpery môžu byť tvorené nosníkmi alebo hranami plošných prvkov. Na zaťažovacom paneli nie je možné definovať priamu podperu. Ak sú okraje panela podopreté len čiastočne, vygeneruje sa na konci podpery osamelé bremeno.

Je možné zobraziť podpery panelov. Na paneli je možné použiť všetky typy zaťaženia. Panel je dostupný vo všetkých typoch projektov - Rám, Rošt, Všeobecný atď.

SCIA Engineer Load Panels

Zaťaženie do okrajov otvoru

Tento typ je obdobný ako predchádzajúce. Rozdiel je v tom, že pre tento typ sa definuje otvor a zaťaženie sa prenáša do okrajov otvoru. Vlastnosti takéhoto panelu sú obmedzené.

Zaťaženie do nosníkov panelu

Panel tohto typu roznáša zaťaženie do všetkých alebo vybraných nosníkov, ktoré ležia (v rámci zadanej tolerancie) v rovine panelu. Ak má panel niektoré okraje podopreté, tieto sa uvažujú ako nosníky, t.j. zaťaženie sa do nich tiež prenáša. Na zaťažovacom paneli nie je možné definovať priamu podperu.

Užívateľ môže zvoliť metódu pre roznos zaťaženia na nosníky. K dispozícii sú dve metódy:

  • Štandardná
    Súčet zaťaženia je roznesený na nosníky v pomere dĺžok jednotlivých nosníkov a podopretých okrajov. Užívateľ môže nastaviť váhu pre jednotlivé nosníky alebo niektoré z nich môže z prenosu zaťaženia vylúčiť.
  • Presná (MKP)
    Pre roznos zaťaženia na jednotlivé nosníky sa použije metóda konečných prvkov.

Na paneli je možné použiť všetky typy zaťaženia. Panel je dostupný vo všetkých typoch projektov - Rám, Rošt, Všeobecný atď.