VYTVÁRANIE NELINEÁRNYCH KOMBINÁCIÍ POMOCOU "NOVÉ Z KOMBINÁCIE"

V SCIA Engineer sú nelineárne kombinácie vyžadované pre spustenie nelineárneho výpočtu. Môžu byť vytvorené cez menu Hlavný strom> Zaťaž. stavy, Kombinácie> Nelineárne kombinácie. V dialógu, ktorý sa otvorí, je v ľavom dolnom rohu možnosť "Nové z kombinácie". Jedná sa o užitočný nástroj, ktorý pomáha vytvoriť požadované nelineárne kombinácie. Nutnosťou je iba existencia lineárnej kombinácie, ktorá môže byť tiež vytvorená pomocou automaticky generovaných normových kombinácií.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 1: Okno lineárnych a nelineárnych kombinácií v SCIA Engineer

Po kliknutí na tlačidlo "Nové z kombinácie" je požadované určenie typu kombinácie: "Lineárne" alebo "Obálka". V našom príklade máme kombinácie generované automaticky a tie sú vždy typu "Obálka". Z tohto dôvodu nie sú dostupné žiadne kombinácie typu "Lineárne". Na použitie kombinácie typu "Lineárne" musia byť najskôr automaticky generované kombinácie rozložené na lineárne. Samozrejme je tiež možné vytvoriť si vlastné lineárne kombinácie, ktoré budú následne dostupné pre typ "Lineárne".

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 2: Kombinácie typu "Lineárne" a "Obálka"

Ak vyberiete obálkovú kombináciu "MSU-Sada B (auto)" s nastaveným filtrom "Všetko", uvidíte odhad, koľko nelineárnych kombinácií bude generovaných a rovnako tak aj možnosť vložiť vygenerované kombinácie do skupiny výsledkov.
Ak je množstvo potencionálnych nelineárnych kombinácií príliš veľké (> 100), objaví sa varovanie, že vytváranie nelineárnych kombinácií bude časovo náročnejšie.


Obrázok 3: Vytváranie nelineárnych kombinácií pomocou typu "Obálka"

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 4: Varovné okno

Po potvrdení pomocou tlačidla OK sú vygenerované nelineárne kombinácie dostupné v položke Nelineárne kombinácie a môžu byť použité pre nelineárny výpočet.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 5: Vygenerované nelineárne kombinácie

 

Filter "Všetky nebezpečné"

Filter slúži na obmedzenie počtu generovaných nelineárnych kombinácií. Filter môže byť nastavený na "Všetky" (pozri vyššie), "Všetky nebezpečné" alebo "Najnebezpečnejšie". Nebezpečné kombinácie sú také, ktoré tvoria extrémne účinky na prvkoch konštrukcie. Za tieto extrémne účinky sa berú vnútorné sily alebo napätia v krajných vláknach prierezu. Lineárne výsledky slúžia na odhad, na ktorých prvkoch sa prejavia tieto extrémne účinky. Výsledkom je menší počet nelineárnych kombinácií, pretože nie všetky lineárne kombinácie sa berú ako nebezpečné.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 6: Použitie filtra "Všetky nebezpečné"

 

Filter "Najnebezpečnejšie"

Poslednou možnosťou nastavenia filtra je na "Najnebezpečnejšie". V rámci tejto možnosti si môžete určiť, s koľkými nebezpečnými kombináciami chcete uvažovať. Táto možnosť je užitočná v prípade, že si chcete vykonať rýchlu analýzu s menším počtom nebezpečných kombinácií. Avšak filter "Všetky nebezpečné" je bezpečnejší, pretože pracuje s viacerými kombináciami, a preto ho odporúčame.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázok 7: Použitie filtra "Najnebezpečnejšie"