Přejít k hlavnímu obsahu
SCIA

Vlastnosti SCIA Engineer

SCIA Engineer je více než jen běžný software na výpočty a posudky stavebních konstrukcí

 • Rychlé a efektivní modelování
 • Pokročilé výpočty
 • Koordinovaná tvorba výstupních dokumentů
 • Sdílení dat s aplikacemi třetích stran

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti

Revoluční uživatelské prostředí

Ušetřete 1 hodinu denně díky méně klepnutím a kratším přesunům myši

 • Revoluční uživatelské prostředí vyznačující se prvotřídní ergonomií.
 • Snadno přizpůsobitelné tak, aby plně vyhovovalo vašemu stylu práce.
 • Méně klepnutí myší u téměř každého úkonu.
 • Celková proměna pracovní plochy vám dovoluje maximálně využít téměř 100% plochy obrazovky.
 • Vystavte si nejčastěji používané nástroje do popředí a potlačte ty, které využíváte jen zřídka. Nyní je to vaše pracovní prostředí!
Klíčové vlastnosti

Intuitivní 3D modelování ve stylu CAD programů

I složité geometrie namodelujete snadno a s jistotou

 • Rychlé a intuitivní modelování přímých i zakřivených dílců
 • Rastry a šablony pro rychlejší zadávání
 • Vizuální kontrola nad všemi vstupními daty
 • Volitelné zadávání v přehledných tabulkách, možná výměna obsahu tabulek s MS Excel
 • Načtení geometrie z běžně používaných formátů (IFC, DWG, SAF, ...) a pouze doladění modelu ve SCIA Engineer
Klíčové vlastnosti

Práce s více materiály

Kombinování více materiálů v jednom modelu

 • Se všemi materiály pracujete stejným způsobem v jednom unifikovaném prostředí.
 • Získáte bezpečný, ekonomický a přehledně zdokumentovaný návrh pro jakýkoli materiál:
  • železobeton (včetně vláknobetonu), předpjatý beton
  • ocel (včetně za studena tvarovaných profilů a lešení)
  • spřažené ocelobetonové stropy a sloupy
  • hliník, dřevo
Klíčové vlastnosti

Bezpečný a ekonomický návrh

Pokaždé odevzdáte bezpečný a hospodárný návrh

 • Eurokódy včetně národních příloh a doporučení plynoucích z výzkumných projektů (např. SEMI-COMP+)
 • Mezinárodní normy jako IBC, NBR, SIA.
 • Přehledná dokumentace se všemi mezikroky a mezivýsledky
 • AutoDesign pro optimalizaci velikosti profilů a maximální možnou bezpečnou úsporu materiálu
Klíčové vlastnosti

Engineering Report

Šetříte čas při tvorbě projektové dokumentace

 • Tabulky, obrázky, rovnice - vše v jednom automatizovaném reportu
 • ChapterMaker pro rychlé generování opakujících se částí dokumentu pro všechny či vybrané dílce, zatěžovací stavy apod.
 • Nastavitelná úroveň podrobnosti reportu od jednostránkového souhrnu až po kompletní protokol se všemi použitými vzorci, články normy a mezivýsledky.
 • Automatická aktualize reportu při změnách na poslední chvíli jediným tlačítkem

Novinky ve verzi 24.0

Novinky - V24.0

Jedna verze

 • Jedna 64-bitová verze - bez nutnosti přepínat mezi 32-bitovou a 64-bitovou verzí.
 • Jedno uživatelské prostředí – pouze jedno prostředí pro veškerou práci.
 • Jedno prostředí pro vyhodnocení výsledků – bez nutnosti přepínání mezi volbami „výchozí“ a „v16“.
Novinky - V24.0

Správa licencí

 • Uživatel je jak při startu SCIA Engineer, tak v licenčním dialogu varován, pokud používá více než jednu povinnou licenci nebo edici. Využívání licencí ve velkých firmách je tak efektivnější (snadněji se uvolňují nadbytečně zabrané licence).
 • Přístup do nápovědy je možný přímo z dialogu pro nastavení licence.
Novinky - V24.0

Vylepšení uživatelského prostředí

 • Výběrová položka pro výběr zatěžovacího stavu, skupiny hmot a modifikační skupiny je delší a zobrazuje i popis položky. Identifikace položek je tak snazší.
 • Snadnější přemístění Akční nástrojové lišty díky novému způsobe jejího uchopení.
 • Panel vlastností je nyní ve výchozím nastavení zobrazen ve stavu „Pokročilý“.
Novinky - V24.0

Šablony pro uživatelské prostředí

 • Předdefinované konfigurace uživatelského prostřední (poloha a rozvržení nástrojových lišt, panelů, ...) pro typické projekty
 • Snadný přechod od klasického uživatelského prostředí s pomocí konfigurace: „Přechod ze starého UI“
 • Specializované konfigurace pro návrh ocelových a betonových konstrukcí a pro výpočty lešení
Novinky - V24.0

Výpočet

 • Paralelní výpočty na více-jádrových procesorech výrazně snižující výpočetní dobu u nelineárních a stabilitních výpočtů.
 • Možnost zastavení výpočtu jedním klepnutím.
 • Vizualizace singularit na vyžádání.
 • Jednoduchý přehled o celkovém průběhu výpočtu a případných varováních a chybách.
 • Lepší kontrola nad kroky nelineárního stabilitního výpočtu vedoucí k rychlejší konvergenci.
Novinky - V24.0

Výpočet

 • Automatická identifikace dominantních tvarů pro příslušné zatěžovací stavy při seismickém výpočtu spektra odezvy znamenající přesné výsledky se správně přiřazenými znaménky.
 • Nový, plně automatický algoritmus pro zjemnění sítě konečných prvků na 2D dílcích zajišťující síť vedoucí k výsledkům o požadované přesnosti.
 • Možnost zobrazit deformace od globální imperfekce, což dovoluje zkontrolovat vizuálně deformovaný tvar konstrukce před spuštěním nelineárního výpočtu.
Novinky - V24.0

Fáze výstavby

Zcela nový modul na výpočty fází výstavby nabízí rozšířené možnosti: přidávat/odebírat 1D i 2D dílce, přidávat/odebírat všechny typy kloubů a všechny typy podpor, snadno upravovat v jednotlivých fázích materiálovou tuhost a počítat fázované průřezy s neomezeným počtem fází.

Novinky - V24.0

Beton

 • Výpočet normově závislých průhybů zohledňuje nelinearity, excentricity, ortotropii a modifikované tuhosti.
 • Výsledky je možné získat v globálním i lokálním referenčním systému.
 • Výpočet je také urychlen paralelním zpracováním.
Novinky - V24.0

Beton

 • Výpočet železobetonových konstrukcí uvažuje nelineární chování materiálu jak u betonu, tak u výztužné oceli, a to na 1D i 2D dílcích.
 • Uvažuje se Mazarsův model porušení betonu a elasto-plastické chování výztužné oceli.
 • Uživatel může zadat svůj vlastní model chování materiálu.
Novinky - V24.0

Beton

 • Šablony předpokládané výztuže pro 2D výztuž nyní nabízejí definovat seznam párů průměr+rozteč.
 • Vylepšená nastavení pro účinky 2. řádu u betonu.
Novinky - V24.0

Ocel a hliník

 • Průhyby ocelových a hliníkových prvků spočtené pro MSP je nyní možné zobrazit jako relativní hodnotu (L/xx).
 • Díky nové možnosti „stabilizováno profilovaným plechem“ mohou být všechny posudky provedeny k lokálním osám průřezu.
Novinky - V24.0

Lešení

 • Vylepšený druhý interakční posudek Layher zobrazující limitující diagonálu a příslušný posudek.
 • Lepší ošetření situace s nulovou únosností, kdy je pro neposouzené komponenty zobrazeno varování.
 • Implementace dokumentu Zulassung je aktualizována na nejnovější verzi.
Novinky - V24.0

Propojení s FRILO

Export do FD+: exportují se všechna zatížení a díky tomu je možno získat přesnější návrh základové patky.

Modelování a zatížení

Modelování a zatížení

Revoluční uživatelské prostředí

Revoluční uživatelské prostředí SCIA Engineer 21 pracuje v dokonalé harmonii se statikem: Méně klepnutí myší u téměř každého úkonu. Celková proměna pracovní plochy vám dovoluje maximálně využít rozměrů obrazovky s vlastním projektem na centrálním jevišti. S pomocí SCIA Spotlight okamžitě najdete nástroje a funkce, které potřebujete.

Modelování a zatížení

Modelování ve stylu BIM

SCIA Engineer nabízí intuitivní způsob práce s konstrukčními objekty. Na rozdíl od tradičních softwarových nástrojů, kde se pracuje s jednotlivými uzly a prvky sítě konečných prvků, SCIA Engineer umožňuje zadávat prvky jedním klepnutím myši a kreslit zakřivené skořepiny stejně jednoduše jako v běžných CAD a BIM programech.

Modelování a zatížení

Zakřivené tvary

Zakřivené nosníky i skořepiny konstantní nebo proměnné tloušťky se zadávají snadno prostřednictvím několika parametrů. Automaticky se generují průniky ploch a z nich se snadno odvozují případné ořezy. Všechny tyto funkce, v porovnání s tradičními konečně-prvkovými programy, výrazně usnadňují modelování složitých situací.

Modelování a zatížení

Rastry a patra

Pro usnadnění modelování budov a rámů nabízí SCIA Engineer široké spektrum 2D a 3D rastrů: pravoúhlý, kosoúhlý, válcový, kulový, obecný. V projektu lze použít libovolné množství rastrů a z nich lze kterékoli volně aktivovat a deaktivovat. Rastry lze i natáčet podle potřeby.
U vícepodlažních budov se s výhodou uplatní patra, s nimiž se snadno přepínáte mezi jednotlivými podlažími. Příjemné je i vyhodnocování výsledků po jednotlivých patrech.

Modelování a zatížení

Nástroje pro filtrování a výběry

Ke všem konstrukčním objektům i přídavným datům lze snadno přistupovat přes různé filtry a výběry. Není nutno pouze zápasit s grafickou navigací v rámci celého 3D modelu.

 • Výběrem jedné položky se snadno vyberou i ostatní položky modelu sdílející požadované vlastnosti.
 • Je možné pracovat pouze s určitou částí projektu. Filtrovat lze také na základě vrstev, podle polohy ve zvolené rovině apod.
Modelování a zatížení

Tabulkové zadávání

V některých případech při tvorbě 3D modelů mohou nastat situace, že zadání číselných hodnot do tabulky bude rychlejší než grafické zadávání.  Některé z hlavních funkcí tabulkového zadávání jsou:

 • Zadání většiny konstrukčních prvků, zatížení a knihoven.
 • Import velkých datových sad a funkcí z MS Excelu.
 • Nástroje pro filtrování a třídění.
 • Propojení mezi tabulkou a grafickým oknem (snadná práce s výběry).
 • Podpora parametrů a klávesových zkratek.
Modelování a zatížení

Parametrické modelování

Parametrické modelování umožňuje aktivní úpravu modelu a rychlé vytvoření více variant návrhu.  Parametrické modely se generují na základě zadaných parametrů. Parametry mohou popisovat jakýkoli prvek nebo vlastnost konstrukce (souřadnice, rozměry, průřezy, materiály atd.). Lze vytvářet parametrické šablony, díky kterým se snadno a rychle připraví nový model. Projekt může být založen na jedné i více šablonách.

Modelování a zatížení

Generování 3D zatížení větrem

SCIA Engineer automaticky generuje a aplikuje trojrozměrné zatížení větrem na celou konstrukci podle pravidel daných v Eurokódu 1 a v normách ASCE 7-05 a 7-10. 

V grafickém prostředí SCIA Engineeru lze zkontrolovat součinitele tlaku a plošné zatížení, které se aplikuje na různá místa na konstrukci.

Modelování a zatížení

Volná zatížení

Volná zatížení ve SCIA Engineeru jsou velmi silným nástrojem. Zatížení jsou definována nezávisle na geometrii konstrukce a síti konečných prvků.

Volná zatížení mají široké použití: sníh na střechách, hydrostatický tlak u složitých skořepin, vzory užitného zatížení na stropech apod. Vytvoření i složité zatěžovací situace je otázkou pouze několika klepnutí myší.

Modelování a zatížení

Přímočaré zadávání zatížení

Ve SCIA Engineeru je možno zadávat běžná zatížení: soustředěná břemena, spojitá zatížení, bodové i spojité momenty, sednutí podpor, teplotní zatížení apod. Tato zatížení se zadávají graficky podobně jako konstrukční prvky. Zadaná zatížení se pak mohou přesouvat či kopírovat na jiné dílce nebo do jiných zatěžovacích stavů. Lze na ně také používat filtrování a úpravy přes okno vlastností -  stejně jako u ostatních dat ve SCIA Engineeru.

Modelování a zatížení

Praktické zatěžovací panely

Zatěžovací panely ve SCIA Engineeru se používají pro roznos aplikovaného zatížení na konstrukční dílce modelu.  Ve většině případů představují zatěžovací panely nenosné prvky. Roznos se provádí v jednom nebo dvou směrech. Díky panelům je model menší, výpočet rychlejší a máte tak lepší přehled o aplikovaném zatížení.

V grafickém prostředí SCIA Engineeru lze zkontrolovat součinitele tlaku a plošné zatížení, které se aplikuje na různá místa na konstrukci.

Výpočty a výsledky

Výpočty a výsledky

Generování a zahuštění sítě

Generátor sítě konečných prvků ve SCIA Engineeru zajistí, aby přechod mezi složitými povrchy nebo místy s různě velkými prvky byl vždy hladký a aby síť dávala spolehlivé výsledky.

 • Automatické generování kvalitní sítě konečných prvků podle globálního nastavení.
 • Lokální zjemnění sítě ve vybraných oblastech jako např. kolem uzlů, podél hran, či na celých vybraných plochách.
 • Možnost aplikovat automatické zjemnění sítě, které nahrazuje metodu „pokus - omyl“ při hledání optimální sítě a které dává informace o kvalitě aktuální sítě.
Výpočty a výsledky

Dynamika

Kromě základního výpočtu vlastních frekvencí a tvarů, nabízí SCIA Engineer všechny standardní typy dynamických výpočtů: výpočet zemětřesení modální superpozicí, harmonické (sinusové) zatížení, Karmanovo kmitání, časová analýza s časovými funkcemi pro zatížení.

Metoda IRS (vylepšený redukční systém) výrazně redukuje počet vlastních tvarů, které je třeba uvažovat při výpočtu zemětřesení. Díky tomu se eliminují lokální tvary a snižuje se celková doba výpočtu.

Výpočty a výsledky

Fáze výstavby

 • Postupná tvorba průřezu.
 • Postupné aplikování zatížení a předpětí.
 • Změny v okrajových podmínkách.
 • Odstranění dočasných prvků a podpor.

Kromě toho se může modul pružnosti měnit podle časové funkce. Tím se zohlední dotvarování a další dlouhodobé účinky.

Výpočty a výsledky

Velká přemístění

SCIA Engineer provádí výpočty podle teorie 2. a 3. řádu na jakékoli konstrukci složené z 1D i 2D dílců. Tyto výpočty zohledňují deformace konstrukce ((P-δ a P-Δ efekt) s uvažováním imperfekcí dílců nebo bez nich.

 • Různé iterační metody (Timoshenkova, Newton-Raphsonova, Picardova) a okrajové podmínky (pouze tah, počáteční napjatost, omezení sil, mezery, kabely).
 • Využití přímé výpočtové metody nebo ekvivalentního teoretického zatížení  prostřednictvím globálních nebo lokálních imperfekcí.
Výpočty a výsledky

Materiálová nelinearita

 • Ve výpočtu lze zohlednit různé typy materiálové nelinearity.
 • Zadání nelineárních kloubů a pružin pomocí funkcí na nosnících i deskách (klouby na okrajích).
 • Nelineární chování materiálu (plasticita) může být modelováno prostřednictvím plastických kloubů na 1D dílcích nebo prostřednictvím obecné materiálové plasticity na 2D dílcích.
 • Nelinearita betonu se zohledňuje fyzikálně nelineárním výpočtem, který bere do úvahy redistribuci vnitřních sil.
Výpočty a výsledky

3D přemístění a napětí

Deformace a napětí jsou prvním výsledkem analýzy metodou konečných prvků a jsou prvním ukazatelem toho, zda byla konstrukce správně namodelována a chová se podle očekávání. SCIA Engineer dokáže tyto výsledky věrně vizualizovat na původním nebo i deformovaném tvaru. Výsledky jsou vykresleny ve všech vláknech průřezu a na obou površích desek. Získáte tím nejlepší možný náhled na chování konstrukce.

Výpočty a výsledky

Výsledky pro patra

Po provedení výpočtu pro příčné zatížení (vítr, zemětřesení apod.) lze výsledky vyhodnocovat po jednotlivých patrech:

 • Souhrnné výsledky pro patro: těžiště hmoty, přemístění, zrychlení, mezipodlažní posun.
 • Podrobné výsledky pro patro: síly v nosných sloupech a stěnách.
Výpočty a výsledky

Flexibilní grafické výsledky

Neexistuje způsob zobrazení výsledků, který by byl tím nejlepším pro všechny možné situace. Proto SCIA Engineer nabízí mnoho způsobů, jak výsledky vyhodnocovat: barevné kódování, flexibilní diagramy, filtrování, výběry, textové popisky apod.

Výpočty a výsledky

Tabulkové výsledky

Jeden obrázek vydá za tisíc slov, nicméně statici mají rádi i tabulky. Všechny veličiny lze zobrazit v nástroji zvaném Tabulkové výsledky, kde můžete využívat:

 • volně upravitelné sloupce,
 • třídění a filtrování,
 • barevné škály uvnitř buněk graficky vyznačující, kde jsou minima a maxima,
 • možnost přímého výběru a kopírování dat do MS Excelu a zpět přes schránku Windows.

Posudky a dokumentace

Posudky a dokumentace

Přehledný návrh železobetonových prvků

 • přehledný: dokument obsahuje všechny použité vzorce, dosazené hodnoty a konečné výsledky,
 • úplný: podporovány jsou všechny tvary průřezů a všechny kombinace vnitřních sil včetně normálové síly, jedno a dvouosého ohybu a kroucení,
 • rychlý: využijí se všechna dostupná vlákna pro paralelní zpracování.
Posudky a dokumentace

Návrh ocelových konstrukcí

Návrh a posouzení ocelových dílců podle EN1993, AISC 360-10 a řady dalších národních norem. Návrh dílce zahrnuje AutoDesign široké škály průřezů z knihovny průřezů i průřezů složených a obecných.

Uvažují se všechny vlivy: únosnost průřezu na účinky normálové síly, ohybu, vzpěru, smyku, vybočení zkroucením, klopení, lokální vzpěr apod. Vzpěrné délky se určí automaticky a lze je kontrolovat graficky i numericky.

Posudky a dokumentace

Návrh spřaženého nosníku

 • Knihovny výrobců trnů a bednění.
 • Návrh a optimalizace ocelového profilu a trnů podle Eurocode 4 a AISC 360-10 (LRFD & ASD).
 • Posudek konstrukčních zásad pro betonovou desku, ocelové bednění a trny.
 • Posudky použitelnosti (s ohledem na vzepětí) pro fázi výstavby i konečnou spřaženou fázi.
 • Přehledný protokol o výpočtu se vzorci a všemi kroky výpočtu.
Posudky a dokumentace

Ocelové přípoje

SCIA Engineer nabízí jedinečnou možnost modelovat ocelové přípoje ve 3D modelu.  Přípoje se definují jako tuhé, kloubové nebo diagonální s různými prvky: čelními deskami, šrouby, výztuhami, náběhy a svary.  Jakmile je přípoj namodelován, je spočtena jeho tuhost a ta se dosadí do kloubu v modelu konstrukce.  S pomocí SCIA Design Forms je pak možné použít určitý typ přípoje v uzlu sítě konečných prvků a provést kompletní návrh na mezní stav s dynamickými obrázky a přehledným výstupem.

Posudky a dokumentace

Dřevo, hliník a lešení

 • Dřevo podle EN1995: posudky průřezu a stability dřevěných nosníků Zahrnuje speciální posudky dotvarování, posudky nosníků s proměnnou výškou a posudky zakřivených nosníků
 • Hliník podle EN1999: posuzovat lze standardní i na míru vyrobené profily Zahrnuje výpočet efektivních vlastností, vliv tepelně opracovaných zón.
 • Posudky lešení podle EN 12810 a EN 12811: posuzují se jak systémová lešení, tak lešení z trubek a spojek.
Posudky a dokumentace

Předem a dodatečně předpjatý beton

Plně integrované řešení pro modelování, výpočty a posudky předpjatých 1D a 2D dílců včetně tvorby projektové dokumentace.  SCIA Engineer nabízí kompletní lineární i časově závislou analýzu, která dává výsledky pro celou dobu životnosti konstrukce.  Konstrukci lze následně posoudit podle EN 1992-1-1 & EN 1992-2 (ACI 318-14 se připravuje).

Posudky a dokumentace

Za studena tvarované profily

 • Odvození efektivního tvaru pro obecné dílce, zohlednění lokální ztráty stability a ztráty stability vnitřních a okrajových výztuh.
 • Posun neutrální osy, použití průměrné meze kluzu a tloušťky ocelového jádra.
 • Pokročilé posudky včetně lokálního vyboulení stojiny a smyku od lokálních příčných sil, včetně průřezů s vyztuženou stojinou.
 • Speciální posudek vaznic včetně odvození gepmetrie volné stojiny, pokročilého určení zatížení apod.
Posudky a dokumentace

Engineering Report

Engineering Report je integrovaná platforma pro přípravu podrobné projektové dokumentace včetně obsahu, vstupních dat, zatížení, výsledků výpočtu a posouzení i s obrázky modelu a další grafikou. 
Položky přidané do reportu jsou seřazeny v navigátoru a je možné je snadno upravovat.  Report je dynamicky propojený s modelem, všechny položky se automaticky regenerují po provedení případných změn.

Posudky a dokumentace

Šablony reportu

V šablonách si můžete uložit svůj vlastní vzhled a uspořádání reportu (včetně všech výsledků a nastavení pro kreslení). Zrychlí se tak výrazně příprava reportů pro běžné úlohy.

Posudky a dokumentace

Podpora (3D) PDF

Dokončení a kompletování dokumentace je snadné i díky možnému exportu Engineering Reportu do MS Wordu, MS Excelu nebo PDF (včetně 3D PDF).

Posudky a dokumentace

Schematické projekční výkresy

 • Automatická tvorba půdorysu a řezů konstrukcí podle předem definovaných pater a rovin rastrů.
 • Pohledy a řezy lze přidat na stránky, kde je doplní popisky, kóty, další pohledy na konstrukci a tabulky výsledků.
 • Všechny výkresy jsou propojeny s modelem a proto se automaticky aktualizují  po jakékoli změně modelu.
 • Výkresy je možno exportovat do PDF, do různých grafických formátů nebo do DWG, DXF a VRML pro další úpravu v jiném BIM/CAD softwaru.

BIM a spolupráce

Sdílení modelu s jinými výpočtovými modely

SAF / STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT

SAF je neutrální formát soubory založený na MS Excel. Zlepšuje spolupráci mezi statiky a umožňuje jim snadno sdílet výpočtové modely napříč různými výpočtovými programy. Je praktický, jednoduchý a navržený pro každodenní použití. Otevřený formát SAF je iniciativou skupiny Nemetschek a je již využíván řadou dalších poskytovatelů software: SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Axis VM, Dlubal, Sofistik, IDEA StatiCa a další.

Obousměrné propojení s Revit

Propojení s Revit

 • Všechny typy geometrie a materiálů: desky, stropy, stěny, skořepiny, nosníky, sloupy a zavětrování, vše z různých materiálů.
 • Výpočtové prvky: podpory, klouby, zatížení a zatěžovací kombinace.
 • Výsledky posílané zpět do Revit: Průhyby, napětí a koncové reakce na nosnících.
 • Všechny změny se sledují a zvýrazňují. Díky tomu můžete snadno kontrolovat úpravy přicházející z druhého programu.
Obousměrné přímé propojení s Tekla Structures

Propojení s Tekla

Firmy SCIA i Tekla jsou obě součástí iniciativy openBIM aliance BuildingSMART a propagují IFC jako upřednostňovaný formát pro výměnu 3D dat modelů.  Kromě toho nabízí SCIA Engineer obousměrné propojení pro snadnější výměnu modelů ocelových konstrukcí. 
Ocelové konstrukce a sestavy se ve SCIA Engineer snadno modelují, analyzují a optimalizují. Pak se pošlou do programu Tekla pro vytvoření finální dokumentace a zpracování konstrukčních detailů. Naopak, model vytvořený v Tekla lze přenést do SCIA Engineer, kde se provedou výpočty, posudky a optimalizace a výsledek se pak odešle k dokončení zpět do Tekla.

 

IDEA StatiCa CheckBot

Propojení s IDEA StatiCa

Propojení mezi SCIA Engineer a IDEA StatiCa umožňuje navrhovat a posuzovat ocelové přípoje a ocelové nosníky v aplikacích IDEA StatiCa.

 • Všechny potřebná data jsou automaticky synchronizována přes aplikaci IDEA StatiCa Checkbot: geometrie, průřezy, materiály, dílce, zatížení
 • Jakékoli pozdější změny provedené ve SCIA Engineer jsou snadno synchronizovány a projekt IDEA StatiCa je automaticky aktualizován
 • Výměna dat probíhá přes formát SAF
Snadné parametrické modelování

Rhino3D a Grasshopper

Mezi některými statiky se v poslední době začíná objevovat nový pracovní postup pro vytváření složitých a kreativních geometrií s využitím programů Rhino a Grasshopper. Existuje řada způsobů, jak tato data snadno zapojit do SCIA Engineer.

 • Složitější geometrie se naimportují do SCIA Engineer a tam se snadno převedou na výpočtový model, zatíží požadovaným zatížením, spočtou a posoudí.
 • Textový výstup z programu Rhino lze zkopírovat do tabulek ve SCIA Engineer, kde se automaticky vygeneruje model konstrukce. Toto lze také realizovat s pomocí XML.
Bezproblémový pracovní postup BIM

Podpora IFC 2x3 a IFC 4

SCIA je spoluzakladatelem programu Open BIM a SCIA Engineer byl prvním výpočtovým programem s implementovanou podporou formátu IFC 2x3 pro import i export. Dnes je možné sdílet data pomocí formátu IFC mezi více než 150 různými aplikacemi. To dělá OpenBIM nejrobustnějším a zároveň flexibilním řešením pro spolupráci.

Koupit / Vyzkoušet

Vyberte si moduly a vytvořte si vlastní sestavu podle svých potřeb nebo si stáhněte 30-ti denní zkušební verzi software.

Požádejte o předvedení

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zoptimalizovat vaši práci a zvýšit vaši produktivitu. Požádejte o předvedení programu.